VODY

ROZBORY VOD
 
I. SMYSLOVÉ VYŠETŘENÍ
 
– Chuť
– Vůně
 
Metody stanovení:
Smyslové a makroskopické zkoušky popisné
 
II. MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Escherichia coli
– KM (koliformní bakterie)
– Enterokoky
Pseudomonas aeruginosa
Clostridium perfringens
– Počet kolonií při 22°C
– Počet kolonií při 36°C
– voda pitná – chemické, mikrobiologické a biologické analýzy v rozsahu vyhlášky 252/2004 Sb. a ve změně dané vyhláškou 187/2005 Sb., dle směrnice EU 98/83/EC
– voda balená – chemické, mikrobiologické a biologické analýzy v rozsahu vyhlášky 275/2004 Sb.
 
Metody stanovení:
Jakost vod – Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií. Část 1: Metoda membránových filtrů
Jakost vod – Stanovení intestinálních enterokoků. Část 2: Metoda membránových filtrů
Stanovení kultivovatelných mikroorganismů. Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média: při 22°C
Stanovení kultivovatelných mikroorganismů. Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média: při 36°C
 
III. CHEMICKÉ VYŠETŘENÍ
 
Fyzikálně-chemické parametry:
– Barva
– Chemická spotřeba kyslíku (CHSKMn)
– Konduktivita
– pH
– Zákal
 
Anorganické látky:
– Amonné ionty
– Dusitany
– Dusičnany
– Chloridy
– Vápník a hořčík (celková tvrdost)
– Železo
 
Kovy pomocí plamenové AAS:
– As a Se
Al, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sn, Zn
 
Metody stanovení:
Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSKMn)
Stanovení elektrické vodivosti konduktometricky
Stanovení pH
Stanovení amonných iontů spektrofotometricky s využitím komerční soupravy
Stanovení chloridů argentometricky
Stanovení dusitanů spektrofotometricky s využitím komerční soupravy
Stanovení dusičnanů spektrofotometricky s využitím komerční soupravy
Stanovení sumy vápníku a hořčíku titračně (celková tvrdost) s využitím komerční soupravy
Stanovení celkového železa spektrofotometricky s využitím komerční soupravy
Stanovení arsenu a selenu hydridovou technikou AAS
Stanovení prvků plamenovou AAS (v rozsahu: Al, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sn, Zn)
Stanovení barvy a zákalu (neakreditovaná metoda)